ขายบ้านเดี่ยว 3 ช้ันพร้อมเฟอร์นิเจอร์ ใจกลางกรุง ใกลรถไฟฟ้า ถนนกำแพงเพชร แขวง เขต จตุจักร

ขายบ้านเดี่ยว 3 ช้ันพร้อมเฟอร์นิเจอร์ ใจกลางกรุง ใกลรถไฟฟ้า ถนนกำแพงเพชร แขวง เขต จตุจักร ขายบ้านเดี่ยว 3 ช้ันพร้อมเฟอร์นิเจอร์ ใจกลางกรุง ใกลรถไฟฟ้า ถนนกำแพงเพชร แขวง เขต จตุจักร ขายบ้านเดี่ยว 3 ช้ันพร้อมเฟอร์นิเจอร์ ใจกลางกรุง ใกลรถไฟฟ้า ถนนกำแพงเพชร แขวง เขต จตุจักร ขายบ้านเดี่ยว 3 ช้ันพร้อมเฟอร์นิเจอร์ ใจกลางกรุง ใกลรถไฟฟ้า ถนนกำแพงเพชร แขวง เขต จตุจักร
0 ไร่
1 งาน
1 ตารางวา
อื่นๆ
34,500,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยว 3 ช้ันพร้อมเฟอร์นิเจอร์ ใจกลางกรุง ใกลรถไฟฟ้า

หมู่บ้านกลางกรุงเดอะนีซรัชวิภา
ติดรถไฟฟ้าสีแดงเขม้ ทางขึ้นลงอยู่หน้าโครงการเพียง200เมตร พื้นที่ใช้สอย320ตรม(เนื้อที่101.50ตรว)
สร้างปี 2551

3 ห้องนอน
4 ห้องน้ำ
1 ห้องนอน และ 1 ห้องน้ำแม่บ้าน
1 ห้องเก็บของ
จอดรถ 2 คัน (ใต้หลังคาบ้าน)

บ้านกลางกรุง เดอะนีซ รัชวิภา
ถนนกำแพงเพชร
แขวง/เขต จตุจักร
กทม
จุดเด่น
• มีความเป็ นส่วนตวั เป็ นบา้ นหลงั เดียวในโครงการที่อยู่บนพืน้ ที่ส่วนตัวไม่ติดกบั หลงั อื่น
• รถไฟฟ้าสีแดงเขม้ผ่านหน้าหมู่บา้นสถานีจตุจกัรประมาณ200เมตร
• โครงการมีท้งั หมดเพียง 50 หลงั มีความเป็ นส่วนตวั เงียบสงบ บรรยากาศดี
• ใกลท้ างข้ึนลงทางด่วน
• ใกลห้้างสรรพสินคา้ใหญ่และตลาดบองมาเช่
• ระบบรักษาความปลอดภยั 24ชม.คลบั เฮาส์ฟิตเนสสระว่ายน้า

ราคา34.5ลา้น สอบถามขอชมภาพภายในได้
โทร 0811434400

English
3-storey detached house for sale with furniture in
the heart of the city, the village is in the middle of the city, The Nice Ratchavipha, next to the dark red skytrain. The entrance and exit are only 200 meters in front of the project.
Usable area 320 sq m (area 101 sq m)
Highlights
· Have privacy It is the only house in the project that is on private land
and not attached to any other houses.

· The dark red electric train passes in front of the village, Chatuchak Station, about 200 meters.
· The project has only 50 houses in total, offering privacy, quietness, and good atmosphere.
· Near the expressway entrance
· Near a large department store and Bon Marche Market
· 24 hour security system, clubhouse, fitness center, swimming pool.
Contact 0811434400

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.